آنچه شما باید انجام دهید

Fخرید تازه

Tدوران رایگاه شما رو به امتام است هر چه زودتر نسبت به شارژ پنل کاربری خود اقدام فرموده تا هدش شات نشوید

حمایت مالیn

Vحداکثر موجودی را خرج خرید اسلحه و مهمات کرده و هیچ گاه از رده پیشرفت خارج نشوید تا همیشه دیده شوید.

Tصعود در رده بندی

Goهمه دشمنان خود را نابود ساخته به اوج رده بندی فیفا دست یابید اینجا همه چیز حساب شده و هیچی از قلم نمی فاتد.

Cادامه حیات

Pبا به دست آوردن حداکثر امتیاز از اوت شدن خود جلوگیری نموده بتواننید در مسابقات بیشتری شرکت داده شوید.

فعالیتهای فعلی

و سوابق کاری

بهترین بازیها

Dlittle big planet 5e

18 December 2084
sdfg

Ncall of duty warzones

12 December 2084
mw-home-season-two-desktop(1)

Qrachet and clank todm

10 December 2084
51a6c8c333f048fca4f037771ed4a24c9da7f6c1_hq

Erayman heroes

30 November 2084
ggggggg

Cyber gun m

22 November 2084
IMAGE 2020-04-06 17:19:13

Dresident evil 2e

18 December 2084
【RE2】SS_env_00_JP